Οι νέοι καιροί σχετίζονται με την νέα τεχνολογία. Ένα USB περικλείει όλη την διδακτέα ύλη και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να προσφέρει άπειρη πληροφόρηση σ’ όλους τους γνωστικούς τομείς.

Ο περιορισμός της εξουσιαστικής καταναγκαστικής θέσπισης αρχών και κανόνων εκ μέρους των γονιών και των εκπαιδευτικών οδήγησε στην παραίτησή τους, ουσιαστικά σε μια εγκατάλειψη του παιδαγωγικού τους ρόλου.

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τους μαθητές του που δεν αφορούν μόνο την επιβολή πειθαρχίας ή την μεταφορά κάποιων επιμέρους γνώσεων, αλλά την επίτευξη μιας ουσιαστικής σχέσης.

Στα πλαίσια αυτά ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να μην εγκλωβιστεί στις πικρές διαπιστώσεις για τους περιορισμούς που υφίστανται στον χώρο της παιδείας, αλλά συνειδητοποιώντας τις νέες ευκαιρίες, να είναι:

Ο εμψυχωτής που θα ευνοήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την γνώση και που θα δημιουργήσει συνάψεις μεταξύ της θεωρίας και της πράξης.
Ο καταλύτης που θα επιτρέψει την θετική αλληλαντίδραση μεταξύ των μαθητών.
Ο καθοδηγητής που θα μεταφέρει εμπειρία ζωής και ως διαφοροποιημένο πρότυπο θα συμβάλλει στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών.